Η ΕΙΣΟΔΟΣ στην Υπηρεσία γίνεται με τα στοιχεία URegister.